T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: KAYMAKAMLIK  >>   Bağlı Birimler  >>   İlçe Nüfus Müdürlüğü

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

KUMRU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ Ayhan CAYAK
İlçe Nüfus Müdürü

 

Birimin Tel-Fax Numaraları : 0452 641 48 80- 0452 641 48 80

Adresi :Demircili Mah.Yüksel Batır Cad.No:2/3 Kumru

 Kumru İlçe Nüfus Müdürlüğü

Telefon : 0 452 641 48 80

Fax       : 0 452 641 48 80

E-Mail  : kumruilcenufus@gmail.com

Birim Amirinin adı-Soyadı :

Ayhan CAYAK/Nüfus Müdürü (fotoğraf ektedir)

Birimde Çalışan Personeller :

1-Nüfus Müdürü Ayhan CAYAK

2-V.H.K.İ Selahittin ZAN

3-V.H.K.İ Erhan DERLE

4-V.H.K.İ Ahmet BOT

5-V.H.K.İ Mahmut GÜNEŞ

6-Sözleşmeli Personel Necmi CEZAN

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYETLERİ

 

 NÜFUS CÜZDANI ÇIKARTMA MÜRACAATLARI:

 

  KAYIP: 

            Nüfus cüzdanı, kişinin Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olduğunu ve Türk Nüfus Kütüklerine kayıtlı bulunduğunun kanıtlaması yanında, kişinin toplum içersinde ayırt edilmesini ve tanınmasını sağlayan kimlik bilgilerini de kapsayan, Devlet ile birey arasındaki vatandaşlık bağlarının simgeleyen resmi belgedir. 

            Nüfus cüzdanı kayıp ise, yurt içinde yerleşim yeri mahalle veya köy muhtarı ya da çalışılan resmi daire veya kurum amiri tarafından onaylanan nüfus cüzdanı talep belgesi ve belgedeki fotoğrafın aynısı bir adet fotoğrafla birlikte ikamet edilen yer nüfus müdürlüğünce, ergin olanların kendilerine, ergin olmayanların ise veli, vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenlere imza karşılığında verilir.           

YENİLEME :           

Yenileme için sadece kişinin eski kimliği ile beraber son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf müracaatı yeterlidir.

 DOĞUMDAN: 

            Her doğum olayının, doğumun olduğu veya ikamet edilen yer ya da herhangi bir nüfus idaresine doğumdan itibaren bir ay içerisinde bildirilmesi zorunludur. 

            Doğum olayını baba, anne, vasi, kayyım bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyükana, büyükbaba veya ergin kardeşleri yada çocuğu yanında bulunduranlar tarafından,  doğumu gösteren resmi belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir. 

            Bildirim, çocuğun baba veya annesinin nüfus cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi belge veya raporla yapılır. 

            Resmi vekiller çocuğun adının da belirtildiği özel vekillik belgesi ibraz etmek suretiyle müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler. 

            Evlilik dışında dünyaya gelen çocukların bildirimi ise ana, ananın küçük, kısıtlı veya ölmüş olması ya da velayetin kendisinden alınmış olması durumunda çocuk için atanacak vasi veya kayyımları tarafından veya velayetin babaya verilmesi durumunda baba tarafından yapılır.           

     EVLENME: 

            Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, il ve ilçe belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir. 

            Evlendirme yetkisi ve görevi verilmiş olanlar evlenmenin yapıldığı tarihten başlayarak on gün içinde düzenlenecek evlenme bildirimlerini o yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. 

            On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca; On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile,   On altı yaşını dolduran kadın ve erkek mahkemeden izin alarak evlenebilir. 

            Birbirileri ile evlenecek kadın ve erkeğin içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme Memurluğuna fotoğraflı nüfus cüzdanları, nüfus açısından evlenmelerine engel bir halinin bulunmadığını gösteren nüfus kayıt örneği (evlenme ehliyet belgesi),  resmi veya özel sağlık kuruluşlarından evlenmelerine engel bir hastalığının bulunmadığına dair alınacak Sağlık Raporu/Resmi Sağlık Kurulu Raporu ve inkılap ilkelerine uygun sivil giysiler içinde çekilmiş ve kişinin son halini gösterir dört adet fotoğrafla birlikte başvurmaları esastır. 

            Kadın isterse, evlenme sırasında Evlendirme Memuruna, daha sonra ise Nüfus Müdürlüğüne yazılı başvurarak kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. 

   ÖLÜM İŞLEMLERİ: 

            Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü: 

            Ölüm olayının bildirilmesi, ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren yetkili makam ve görevliler tarafından örneğine uygun olarak düzenlenen ölüm tutanaklarının en geç on gün içinde, ilgili ilçe nüfus müdürlüğüne verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılır. 

            Şehir ve kasabalarda 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar,

  • Köylerde, varsa resmî tabip veya sağlık kuruluşu yetkilileri, yoksa köy muhtarları,
  • Hastane ve bakım evi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri,
  • Askeri birliklerde tabipler veya iç hizmet mevzuatına göre kıta komutanlıklarınca görevlendirilmiş olanlar ve askerlik şubeleri,
  • Adlî olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet savcılıkları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren, ölümü on gün içerisinde nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.

            TANIMA: 

            Koşulları ve şekli: 

            Tanıma; babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak düzenlenen resmî senette ya da vasiyetnamede belirtilen çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir. Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise veli veya vasisinin de rızası gerekir. 

            Tanınan çocuklar babalarının hanesine baba adı ve soyadı ile analarının kimlik ve kayıtlı olduğu yer bilgileri belirtilmek suretiyle tescil edilir. 

            Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz. Bu çocuklar için tanıma senedi düzenlenmez. Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk tanınmış ise tanıma aile kütüklerine tescil edilmeyerek, durum Cumhuriyet savcılığına bildirilir. 

            NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VERİLMESİ: 

            Kişinin aile kütüğündeki kaydının çıkarılması ve aslına uygunluğunun nüfus müdürlüğünce onaylanması ile elde edilen nüfus kayıt örnekleri, aksi ispat edilene kadar geçerlidir. Nüfus kayıt örneği, istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek olmadan verilemez. Ancak kişinin kimliğini kanıtlayan resmî bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz. Bu belgeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz. 

            Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler nüfus müdürlüklerinden nüfus kayıt örneklerini doğrudan almaya yetkilidirler. 

            Düzenlendikleri tarihten itibaren yüzseksen gün içerisinde kullanılmayan nüfus kayıt örnekleri geçerliliğini kaybeder. 

            ADRES KAYIT SİSTEMİ: 

            Yerleşim Yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Kişinin aynı anda birden çok yerleşim yeri adresi olamaz. 

            Adres Kayıt Sisteminde yerleşim yeri adresi ile yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık ikinci veya üçüncü konut gibi diğer adresleri güncel olarak tutulur. 

            ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMLERİ: 

            Nüfus müdürlüğüne, hizmet alınmak için müracaat edilen kurumlara (Belediye, Elektrik ve su idarelerine …) 20 iş günü içinde Adres Beyan Formu doldurulmak suretiyle yapılır.

             ADRES BEYAN FORMU: 

            Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün www.nvi.gov.tr internet adresinden, nüfus müdürlüklerinden, Hizmet almak için müracaat edilen kurumlardan, muhtarlıklardan ve dış temsilciliklerimizden temin edilebilir. 

            Muhtarlar engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlardan, yerine beyanda bulunabilecek yakını olamayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimleri 20 iş günü içinde Nüfus Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. 

            5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği Adres bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara idari para cezası verileceği öngörülmüştür.

                                             
Demircili Mahallesi Şehit Yüksel Batır Caddesi Hükumet Konağı Kat : 2 52800
Tel : 0 452 641 20 02 Yazı Gönderici : 0 452 641 39 69
 e-mail : kumru@icisleri.gov.tr